VEDTÆGTER FOR TJØRRING IDRÆTSFORENING

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Tjørring Idrætsforening", forkortet "T.I.F". Foreningen er stiftet den 1. juni 1945 og har hjemsted i Tjørring, Herning Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er gennem udøvelse af idræt og andre kulturelle arrangementer, at fremme de enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 Tilslutning
Foreningen er tilsluttet DDS og DGI Hammerum Herred samt specialforbundene under DIF, og dermed undergivet disse organisationers love og vedtægter.

§4 Medlemskab
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens love.
Som støttemedlem kan enhver optages

§5 Foretningsudvalg
T.I.F.'s forretningsudvalg består af en fællesformand, en næstformand og kasserer. Disse kan ikke samtidig sidde i en af afdelingsbestyrelserne.
Fællesformanden vælges for ét år ad gangen, og de øvrige medlemmer for to år.
Næstformand er på valg på lige årstal, kasserer er på valg på de ulige årstal.

§6 Hovedbestyrelsen
T.I.F.'s hovedbestyrelse består af forretningsudvalget samt formændene for de etablerede afdelinger under T.I.F.
Foreningen tegnes ved fællesformand og et bestyrelsesmedlems underskrift.

§7 Afdelingsbestyrelsen
Hver afdeling under T.I.F. vælger sin egen bestyrelse på generalforsamlingen. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer samt to suppleanter. Afdelingsbestyrelserne vælges for mindst 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.
Hver afdeling har pligt til at føre protokol over de afholdte møder i bestyrelsen. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. §7A Vedtægter i de enkelte afdelinger Vedtægter i de enkelte afdelinger følger som udgangspunkt vedtægterne for hovedbestyrelsen i T.I.F. Vedtægter i afdelinger må ikke være i strid med vedtægterne for hovedbestyrelsen i T.I.F. Såfremt en afdeling ønsker at ændre vedtægterne for afdelingen, skal ændringen godkendes af hovedbestyrelsen i T.I.F.

§8 Arbejdsområder for hovedbestyrelsen
1. At virke som inspirerende og samlende organ for T.I.F.
2. At varetage T.I.F.'s opgaver og interesser udadtil.
3. At administrere og fordele hovedkassens midler.
Hovedkassens midler indkommer ved fælles arrangementer, reklamer, gaver og lignende. Tilskud fordeles efter deres tilskudsberettigede medlemmer.
Udgifter i forbindelse med løsning af hovedbestyrelsens arbejdsopgaver dækkes af de enkelte afdelinger i forhold til medlemstal, såfremt hovedkassens midler ikke er tilstrækkelige.

§9 Beslutningsprocedure
Ved alle indvarslede møder er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger tages ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Medlemmer og afdelinger er pligtige til at rette sig efter hovedbestyrelsens beslutninger.

§10 Udvalg
Hovedbestyrelsen har ret til at nedsætte udvalg, evt. enkeltpersoner, uden for bestyrelsen til at varetage særlige opgaver. Herunder også valg af medlemmer til Nordvesthallens repræsentantskab. Disse opgaver skal være forenelig med §2, og udvalget skal til enhver tid holde hovedbestyrelsen underrettet om dets arbejde.

§ 11. Afdelingsbestyrelsens opgaver
Afdelingsbestyrelserne skal tilrettelægge og lede det daglige arbejde i afdelingerne. Tilrettelæggelsen skal ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige afdelinger. I tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres ved forhandling mellem afdelingerne, træffer hovedbestyrelsen den endelige afgørelse.
Afdelingsbestyrelserne varetager til enhver tid afdelingens økonomiske anliggender, herunder fastsættelse af medlemskontingent med ansvar overfor hovedbestyrelsen.
Afdelingens regnskab føres af kassereren. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens regnskab.
Afdelinger kan indgå i et fællesskab ved arrangementer.
Afdelingens regnskabsperiode er 1/1 til 31/12. Første regnskabsperiode løber dog over 14 måneder (1/11 1985 til 31/12 1986). Revision skal foretages mindst en gang årligt. Budgettet skal forelægges forretnings- udvalget en gang årligt.

§ 12. Hoved bestyrelse/ afdelingsbestyrelse
Hovedbestyrelsen skal til enhver tid være orienteret om afdelingernes virke. Forretningsudvalget har ret til at overvære ethvert mode i afdelingerne. Hovedbestyrelsen godkender ved første ordinære hoved- bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sin egen forretningsorden.

§ 13. Eksklusion
Hovedbestyrelsen/afdelingsbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der handler mod T.I.F.'s love og vedtægter. Den ekskluderede kan indbringe sagen først for hovedbestyrelsen, dernæst for generalforsamlingen. Såfremt nyeste generalforsamling ikke er nært forestående, bor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor den eventuelle eksklusionssag kan blive afgjort.

§ 14. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar måned. Indkaldelse med anført dagsorden skal ske senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen ved annoncering via de i forvejen mest anvendte informationskanaler for Tjørring Idrætsforening.
Såfremt der er foreslået lovændringer på dagsordenen, skal dette fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Disse forslag til lovændring skal være forretningsudvalget i hænde senest den 1. januar, det år generalforsamlingen afholdes.
Andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Regnskaber skal foreligge til gennemsyn senest 7 dage før.

§ 15. Dagsorden for hovedbestyrelse
Generalforsamlingens dagsorden udarbejdes af bestyrelsen. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning fra fællesformand (skriftligt)
3. Aflæggelse af regnskab og budgetter fra afdelingskassereren og hovedbestyrelseskassereren.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg i henhold til lovene af fællesformand.
6. Valg af næstformand (lige årstal) eller kasserer (ulige årstal)
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
8. Uddeling af hæderspokaler.
9. Eventuelt.
§ 16. Dagsorden for de enkelte afdelinger
Herefter gruppedeling, hvis dagsorden mindst skal indeholde:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Gennemgang af beretning, ved fællesformand.
3. Gennemgang af regnskab, ved afdelingskasserer.
4. lndkomne forslag.
5. Næste års arbejde.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg til ungdomsudvalget.
8. Eventuelt.

§ 17. Stemmeret
Stemmeret på foreningens generalforsamling har ethvert aktivt medlem af foreningen og på afdelingernes generalforsamling ethvert aktivt medlem af den pågældende afdeling, som er fyldt 14 år, som har været medlem i mindst 14 dage, og som ikke er i kontingentrestance. Valgbar er enhver, som har stemmeret.
Forældre til aktive medlemmer under 14 år har på samme betingelser, som ovenfor under stykke 1, ligeledes stemmeret. Som forældre regnes den eller de personer der på generalforsamlingstidspunktet har forældremyndighed over børn der er aktive medlemmer.
Ingen fremmødte kan dog oppebære mere end én stemme.

§ 18. Beslutningsdygtig
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidig indvarslet, uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

§ 19. Protokol
Der føres protokol over de ved en generalforsamling trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen. Protokollen skal på forlangende forevises ethvert stemmeberettiget medlem til gennemsyn.

§ 20. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når forretningsudvalget, et flertal af hovedbestyrelsen eller når mindst 10% af medlemmerne fremsætter ønske herom. Anmodning skal foreligge skriftlig og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet samt dagsorden for mødet.
På den ekstraordinære generalforsamling kan der ikke drøftes andre forhold end de, som er anledning til afholdelse af denne. Anmodning skal efterkommes senest 4 uger efter, at den er fremsat, og afvikles efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§ 21. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes senest en måned efter, at mindst 10% af afdelingens medlemmer skriftligt har stillet krav herom med angivelse af motiveret dagsorden.

§ 22. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse og afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal følge § 14. Såfremt en afdelingsbestyrelse ikke er funktionsdygtig, kan forretningsudvalget forestå indkaldelsen.

§ 23. Lovændring
Ændring af disse love og vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Vedtagne beslutninger skal føres til protokol.

§ 24. Forpligtelser
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 25. Oprettelse af nye afdelinger
Nye afdelinger kan kun oprettes efter hovedbestyrelsens beslutning. Hovedbestyrelsen indkalder ligeledes til stiftende generalforsamling i de nye afdelinger efter reglerne i § 14.

§ 26. Opløsning
Opløsning af T.I.F. kan kun ske ved afholdelse af 2 efter hinanden med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Ved afstemning om opløsning jfr. § 24. skal der være mindst 2/3 stemmetal. I tilfælde af nedlægning af en afdeling forbliver afdelingens aktiver i T.I.F.

§ 27. Foreningens midler
Ved T.I.F.'s opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m. hos DDS og DGI. Såfremt der i løbet af 10 år oprettes en ny idrætsforening i området. tilfalder formuen m.m. denne. I modsat fald tilfalder formuen m.m. idrætsarbejdet i Herning Kommune.
Skytteafdelingens kartoteker og våben overgår til DDS. (De Danske Skytter).